Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 16/05/2022

EFUN; veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve niçin paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ait haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimlik, (isim, soy isim, doğum tarihi gibi) kontakt, (adres, e-posta adresi, telefon, IP, durum gibi) özlük, sosyal medya, finans bilgileriniz ile görsel ve işitsel kayıtlarınız tarafımızca, çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve kontrat ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız şahsi verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi biçimde ve aramızdaki sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan haklarınızın tarafınızca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek, ek olarak sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (şahsi verilerin istek halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, kontrat ve hizmet süresince, amacına müsait ve ölçülü bir biçimde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi uygulamak üzere hizmet aldığımız ve/yada verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içinde bulunduğumuz, iş donanması yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile müessese ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, lüzumlu teknik ve yönetimsel önlemler katılımı koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin malumat istek etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına müsait kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin noksan yada yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi üzere ferdin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini istek etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere iletisim@efunweb.com üstünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan şahsi verilerinizin, işbu gizlilik ve şahsi verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletisim@efunweb.com e-mail adresi üstünden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.